නව නිපැයුම්කරුවන් සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික වැඩමුළුවක් ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේදී

ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්