ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ සුභ සාධක සමිතිය මඟින් සංවිධානය කළ වරු පිරිත් දේශනාව සහ උදෑසන හීල් දානමය පිංකම

BIRDS-X 2U Cube Satellite Project

BIRDS-X 2U Cube Satellite Project BIRDS-X 2U cube satellite is a communication research satellite developed by Kyushu institute of technology Japan and Arthur C. Clarke Institute for Modern Technologies, Sri Lanka. Main Missions 1. Digipeater Payloads (Developed by BIRDS countries)1.2. New low cost UHF transceiver (Developed by ACCIMT) BIRDS-X CAD Model BIRDS-X Satellite Overview ACCIMT […]

KITSUNE 6U Cube Satellite Project

KITSUNE 6U Cube Satellite Project KITSUNE satellite has been developed as a collaboration between international academic institutions and privatesector in Japan. • Kyushu Institute of Technology (Kyutech) • Arthur C. Clarke Institute for Modern Technologies (ACCIMT) • Nanyang Technological University (NTU) • Addnics Corp • Harada Seiki Co. Ltd. (HSK) Figure 1: KITSUNE Collaborations Team […]

RAAVANA-1 1U Cube Satellite Project

RAAVANA-1 1U Cube Satellite Project RAAVANA-1 nano-satellite development project was implemented by the Arthur C Clarke Institute for Modern Technologies (ACCIMT), In Technology collaboration with the Kyushu Institute of Technology (Kyutech), Japan under BIRDS-3 project, as the first phase of the ACCIMT’s program for acquisition and development of Sri Lanka’s national capacity in space technology […]