නව නිපැයුම්කරුවන් සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික වැඩමුළුවක් ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේදී