ආසියානු තාක්ෂණික ආයතනය (AIT) සහ ආතර් සී.ක්ලාක් ආයතනය (ACCIMT) අතර සහයෝගිතා වැඩසටහනක්.