ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ සුභ සාධක සමිතිය මඟින් සංවිධානය කළ වරු පිරිත් දේශනාව සහ උදෑසන හීල් දානමය පිංකම