අභ්‍යවකාශ භාවිතයන් පිළිබද ආසියා ශාන්තිකර අන්තර්ජාතික රාජ්‍ය කමිටුවේ සභාපතිත්වය ශ්‍රී ලංකාවට