තාරකා විද්‍යා දත්ත විශ්ලේෂණ වැඩමුළුව 2016 ජනවාරි 28,29

ශ්රී ලංකාව, ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය දී 45 සෙ.මී. කැස්ග්රේන් දුරේක්ෂය, විශාලතම දුරේක්ෂය දුරේක්ෂය තාරකා විද්යාත්මක පර්යේෂණ සඳහා ඇති විවිධ සත්කාරක කටයුතු සඳහා යොදා ගනු ලැබ ඇති, පසුගිය විසි වසර තුළ වසර 2016 දී සිය සේවාවන් ලබා අවුරුදු විසි සමරනවා.

මෙම අභ්යවකාශ යෙදුම් අංශයේ උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා තාරකා විද්යාත්මක දත්ත විශ්ලේෂණය අත්දැකීමට අවස්ථාව ලබාදී ඇති සේවාව අවුරුදු විසි, සමරන්න වැඩමුළුවක් සංවිධානය කරන ලදී.

ආචාර්ය නලින් Samarasinha, ජ්යෙෂ්ඨ විද්යාඥ, විද්යා ආයතනෙය්, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා, භෞතික විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව, කොළඹ විශ්ව විද්යාලය සහ ආචාර්ය කාවන් Rathnathunga සම්පත් දායකයින් ලෙස දායක විය.

මෙම වැඩමුළුවට, ඌණන කැඳවා මූලික තාරකා විද්යාත්මක දත්ත විශ්ලේෂණය මෘදුකාංග දත්ත අඩු කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබයි. සියලු රජයේ විශ්ව විද්යාල සිසුන් 18 වැඩමුළුව සදහා සහභාගි විය.