වැඩ වසර ඇරඹීම – 2016

නව වර්ෂයේ ආරම්භය වෙනුවෙන් පවත්වන විශේෂ වැඩසටහන 2016 ජනවාරි මස 01 දින පෙ.ව 9.00ට සභාපතිතුමාගේ සහ අධ්‍යක්ෂ ඡනරාල්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියළුදෙනාගේ සහභාගීත්වයෙන් ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේදී පැවැත්විනි.

එහිදී ඡාතික ධඡය එසවීම, ඡාතික ගීය ගායනා කිරීම, රණවිරුවන් හා දේශය වෙනුවෙන් දිවි කැප කළ සියළු දෙනා වෙනුවෙන් විනාඩි 02ක නිශ්ශබ්දතාවක් ආරක්ෂා කිරීම, රාඡ්‍ය සේවා ප්‍රතිඥාව කියවීම සිදු කිරීමෙන් පසු සභාපතිතුමා සහ අධ්‍යක්ෂ ඡනරාල්තුමා කාර්ය මණ්ඩලය ඇමතීම සිදුවිය. මෙම අවස්ථාවෙන් පසු තේ පැන් සංග්‍රහයක් පැවැත්වුණි.