ශ්‍රී ලංකාව ජාත්යන්තර ජල රොකට් තරගය 2 වන ස්ථානය

ආතර් සී ක්ලාක් අවකාශය තාක්ෂණය සහ ඔවුන්ගේ අයදුම්පත් සඳහා පහසුකම් සහ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වරමක් රාජ්ය සංස්ථාවක් ලෙස නවීන තාක්ෂණ පිළිබඳ ආයතනය (ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය) මෙන්ම රට තුළ අවකාශය තාක්ෂණය සඳහා ජාතික කේන්ද්රස්ථානය අභ්යාවකාශ විද්යාව හරහා උනන්දුව ඇති කිරීමට අමතක කර නැත හා රටේ තරුණ පාසල් පිරිසක් තාක්ෂණය දැනුවත් කිරීමේ.

ආසියා පැසිෆික් කලාපීය අභ්යාවකාශ ඒජන්සි සංසදය (සි) යන අභ්යාවකාශ අධ්යාපනය වැඩ කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු වීම ක්ලාක් ආයතනය 2005 වසරේ සිට මේ දක්වා සි විසින් සංවිධානය කරන ලද ජාත්යන්තර ජල ෙරොකට් තරගය සඳහා සහභාගී වීමට ශ්රී ලංකා පාසල් සිසුන් සඳහා අවස්ථා ලබා දීම කර ඇත.

පසුගිය වසර 10 ක කාලය තුලදී වඩා 30 ට වඩා අඩු (ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලද දේශීය තරගාවලිය විසින් තෝරාගත්) සිසුන් විවිධ ආසියා පැසිෆික් රටවල පැවති මෙම තරගය සඳහා ශ්රී ලංකාව නියෝජනය.

2015 දී, ශ්රී ලංකා ජල රොකට් කණ්ඩායම 6 සිසුන් හා ගුරුවරුන් දෙදෙනෙකු සමන්විත එක්ව 27 වැනි නොවැම්බර් සිට ඉන්දුනීසියාවේ බාලි හි ඉන්දුනීසියාව සහ සි දී ගගනගාමී හා අභ්යාවකාශ ජාතික ආයතනය (LAPAN) විසින් සංවිධානය කරන ලද සි ජල ෙරොකට් තරගය සඳහා සහභාගී 29 වැනි නොවැම්බර්

කොළඹ රාජකීය විද්යාලයේ මහතා Yuneth විජේනායක රටවල් 14 සහභාගි කොටසක් ගෙන ඇති වන මෙම තරගය 2 වන ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් විය.

ජාත්යන්තර ජල ෙරොකට් තරගය සිට 2 ස්ථානය දිනා යුනෙත් විජේනායක මහතා .

සමූහ ඡායාරූප

දෙසැම්බර් 1, 2015, 8:39 am,