රොබො අංශය

roboticsDIV

අපි මොනවද කරන්නේ?

කර්මාන්තය තුළ රොබෝ විද්යාව හා ඔටෝමේෂන් අයදුම්පත් වැඩෙන වැදගත්කම පිළිගන්නා හෙයින්ද, හා ගරු අමාත්ය විසින් දෙන ලද ප්රතිපත්ති නියෝග අනුව, මුල් කර රොබෝ විද්යාව රසායනාගාර ඉදි කිරීමට සිදු කරන ලදී.

Our Team
  • Rajitha Prasanna, Research Engineer
  • R. A. C. A. K. Ranawaka, Technical Officer