අභ්‍යවකාශය අංශය

spaceDIV

අභ්‍යවකාශය  අංශය තාරකා විද්යා ප්රදේශයේ කටයුතු වල නිරත සහ රුපියල් / GIS (දුරස්ථ සංවේදන / භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති) හා ශ්රී ලංකා, GOTO 45cm කැස්ග්රේන් දුරේක්ෂය විශාලතම දෘෂ්ය දුරේක්ෂය පහසුකම ක්රියාත්මක වගකීම වී තිබේ. දේශීය විශ්ව විද්යාල සමඟ සමීප වැඩ අභ්යවකාශ යෙදීම් අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය තාරකා විද්යාව මූලික පර්යේෂණ අධ්යයන සිදු කිරීමට දුරේක්ෂය පහසුකම් උපයෝගී. අභ්යවකාශ අයදුම්පත් අංශය කිහිපයක් විහිදුම් වැඩසටහන් දියත් කර ඇත පාසල් ළමුන් අතර තාරකා විද්යා හා අභ්යාවකාශ විද්යා ප්රචලිත කිරීමේ අරමුණින්.

නවීන තාක්ෂණ පිළිබඳ ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය ආසියාවේ සංවර්ධන හා පැසිෆික් කලාපීය අභ්යවකාශ අයදුම්පත් පිළිබඳ අමාත්ය සමුළුවේ දී දිවයින තුළ අභ්යාවකාශ තාක්ෂණ යෙදුම් සඳහා වන ජාතික කේන්ද්රීය ස්ථානයක් ලෙස නම් කරන ලදී, 1994 දී බීජිං පැවති ජාතික වේදිකාව සඳහා අවශ්යතාව හඳුනාගැනීමෙන් පසු ෙබදා හැරීම හා භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති ප්රදේශවල දැනුම හා අත්දැකීම් හුවමාරු කර, දුරස්ථ ගහණ සහ දිවයින ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය තුල අවකාශයේ උපෙයෝජනය සම්පත් කළමනාකරණය අදාළ socioeconomical ගැටලු සඳහා ගෝලීය පිහිටුම් පද්ධති කිහිපයක් ජාතික සම්මන්ත්රණ සංවිධානය කර තිබේ.

Our Team
 • Saraj GunasekaraSenior Research Scientist-Astronomy- Acting Senior Deputy DirectorB.Sc. Special Degree in Physics, 1st Class from University of Colombo (1994). He also holds MTech in Space & Atmospheric sciences, University of Andra, India (2012). His research interests are in the areas of variable stars, emission line stars and nebulae.
 • Indika MedagangodaResearch ScientistB.Sc. Degree from University of Sri Jayewardenepura. He also holds M.sc in Astronomy from SWINBURN University of Technology Australia. His research interest is in the area of Stellar Astronomy
 • Janaka Adassuriya – Research ScientistB. Sc. Special Degree in Physics from University of Colombo. He also holds Post Graduate Diploma in Space and Atmospheric Science (Physical Research Laboratory, India). He is a Life member of Sri Lanka Association for the Advancement of Science (SLAAS) and the Institute of Physics, Sri Lanka. He won First rank with the Gold medal of the Post Graduate Diploma in Space and Atmospheric Science.His research interests are in the areas of spectroscopy of emission line stars and the Photometry of short period variable stars.
 • T. Chandana PeirisResearch ScientistB.Sc. (2nd Upper) Degree from University of Colombo and Master of Technology (Space Science) from Andhra University, India. He also holds M.Sc. in Applied Electronics from University of Colombo. His research interests are in the areas of Space Science, Applied Electronics, Renewable Energy, Solar Energy and Astronomy.
 • A. R. Mohamed Rila – Research ScientistBachelor of Science, PG Dip in RS GIS. His research interest is in the area of RS GIS.
 • Lavanan VengadasalamResearch EngineerBEng & MEng (Hons) (UK), AMIMechE, ARAeS. His research interests are in the areas of Spacecraft Systems Engineering, Power Systems for Satellites, Phase A studies of Satellites ,Nano and Cube Satellites ,Satellite Mission Analysis , Orbital Mechanics and Space Debris Cataloguing and Removal.
 • Buddika Sampath MarasingheResearch ScientistB.Sc. (Agri) -Major: Agricultural Engineering from University of Peradeniya (2004). He also holds M.Sc. in GIS and Remote sensing from Post Graduate Institute of Science (PGIS) of University of Peradeniya (2009).His research interests are in the areas of Remote Sensing, GIS, UAV and field spectroscopy.
 • K. Mahindapala- Research Engineer – IT & Space TechnologyMSc in Information Technology from Keele University (UK). He is a Chartered Engineer (Engineering Council, UK) – CEng and a professional member of the British Computer Society -MBCS.
 • Nilushika JayawardhanaResearch ScientistBSc Surveying Sciences (Special) Degree in Photogrammetry and Remote Sensing (Second Class Lower Division) Department of Cartography, Photogrammetry, Remote Sensing and GIS Faculty of Geometrics from University of Sabaragamuwa. She won the Best Poster Award, for the Poster titled �Wavelet Based Satellite image Segmentation� at Fourth Annual Research Session of University of Sabaragamuwa. Her research interests are in the areas of Remote sensing Applications,Satellite Image Segmentation and Artificial Neural Networks .
 • Aruni DissanayakeManagement Assistant
 • Kamal Shantha Perera – Lab Assistant