පුරප්පාඩු

නවීන තාක්ෂණ පිළිබඳ ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය (ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය) මේ වන විට අමාත්යංශය, විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ වපසරිය තුළ ක්රියාත්මක ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩලය වේ. මෙම ආයතනය, පුහුණු, පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන හරහා ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ, සන්නිවේදන, තොරතුරු තාක්ෂණය, රොබෝ විද්යාව හා අභ්යවකාශ තාක්ෂණ ක්ෂේත්රයේ රට තුලට නවීන තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම වේගවත් සමග ම තහවුරු කිරීම, තාක්ෂණික හුවමාරුව ඇත.

මෙම ආයතනය, පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා ශ්රී ලංකා පුරවැසියන්ගෙන් සිට සුදුසු පරිදි සුදුසුකම් ලත් පිරිස් සිට යෙදුම් සඳහා ඉල්ලා සිටී.

අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය :  2018.09.03