පාලක මණ්ඩලය

technology_transfer_Over_vision

මහාචාර්ය ධම්මික ඒ තන්ත්‍රිගොඩ සභාපති, පාලක මණ්ඩලය
ඉංජිනේරු සනත් පනාවැන්නගේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, පාලක මණ්ඩල සාමාජික
මහාචාර්ය දිලීකා ඩයස් පාලක මණ්ඩල සාමාජික
මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න පාලක මණ්ඩල සාමාජික
ඈෂ්ලි. ද වොස් මයා පාලක මණ්ඩල සාමාජික
කේ එම් සී ප්‍රනාන්දු මයා පාලක මණ්ඩල සාමාජික
මහාචාර්ය පී එස් එම් ගුණරත්න පාලක මණ්ඩල සාමාජික
මහාචාර්ය ගාමිණී සේනානායක පාලක මණ්ඩල සාමාජික
වසන්තා පෙරේරා මිය පාලක මණ්ඩල සාමාජික
එම් ඒ එස් වීරසිංහ මයා පාලක මණ්ඩල සාමාජික