පාලක මණ්ඩලය

technology_transfer_Over_vision

මහාචාර්ය ධම්මික ඒ තන්ත්‍රිගොඩ සභාපති, පාලක මණ්ඩලය
හිමාලි අතාවුද මියවැ.බ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, පාලක මණ්ඩල සාමාජික
මහාචාර්ය දිලීකා ඩයස් පාලක මණ්ඩල සාමාජික
මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න පාලක මණ්ඩල සාමාජික
මහාචාර්ය පී. එස්. එම්. ගුණරත්නපාලක මණ්ඩල සාමාජික
මහාචාර්ය ජී. සේනානායකපාලක මණ්ඩල සාමාජික
එම්. ඒ. එස්. වීරසේකර මයාපාලක මණ්ඩල සාමාජික
මහාචාර්ය කේ. කේ. සී. කේ. පෙරේරාපාලක මණ්ඩල සාමාජික
මුරාඩ් ස්මයිල් මයාපාලක මණ්ඩල සාමාජික
එස්. මනෝ සේකරම් මයාපාලක මණ්ඩල සාමාජික
ආචාර්ය ජානකී කුරුප්පුපාලක මණ්ඩල සාමාජික