අපගේ දැක්ම

technology_transfer_Over_vision

“කලාපය තුල නවීන තාක්ෂණ පිළිබඳ ප්රමුඛ පෙළේ නව නිපැයුම් මධ්යස්ථානය වීම”