ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ සුබසාධක සමිතිය සංවිධානය කළ ලේ දන්දීමේ පින්කමක්
Images of Total Lunar Eclipse – 31 January 2018

Images of Total Lunar Eclipse – 31 January 2018

The total lunar eclipse, 31 January 2018, was observed at Arthur C Clarke Institute. Due to heavy cloud cover, the
Read More
ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් මහතාගේ ඡායාරුපයක් නිරාවරණය කිරීම

ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් මහතාගේ ඡායාරුපයක් නිරාවරණය කිරීම

සුප්‍රසිද්ධ නිර්මාණ ශිල්පී නිහාල් සඟබෝ ඩයස් විසින් සිතුවම් කරන ලද  ශ්‍රී ලංකාභිමාන්‍ය ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් මැතිදුන්ගේ රුවෙහි ප්‍රතිමුර්තියක් නිරාවරණය
Read More
මියුරු ගී සැදෑව 2017

මියුරු ගී සැදෑව 2017

ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ සුභසාධක සමිතිය විසින් සංවිධානය කළ මහා කළා මංගල්‍යය මියුරු ගී සැදෑව 2017 හි අවස්ථා කිහිපයක් මෙහි
Read More
2018 වැඩ වසර ඇරඹීම..

2018 වැඩ වසර ඇරඹීම..

Read More
Launching of The Science Fiction “ The Last Apple”

Launching of The Science Fiction “ The Last Apple”

Launching of The Science Fiction “ The Last Apple”  written by Pro. P.A.De Silva on 100 th Birth Anniversary of
Read More
Astronomy Workshop – 2017

Astronomy Workshop – 2017

In order to promote Astronomy among School Children in Sri Lanka, an Astronomy workshop was held at the Arthur C
Read More
ACCIMT Annual Employee Performance Workshop & Get together 2017

Research & DevelopmentIndustrial ServicesTraining ProgramsSpace Technology Forum
Products & SolutionsCalibrationContinuing Professional DevelopmentProjects
Application ResearchTest & Measurement
Light Measurement Facility
Intermediate & BasicResources
Basic ResearchHardware RecoveryVidatha WorkshopsStakeholders
Software SolutionsOther Workshops