2017 නව වසර ඇරඹීම

නවීන තාක්ෂණ පිලිබඳ ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ 2017 නව වසර ඇරඹීම වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩසටහනක් ජනවාරි මස 02 වන දින අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආයතන පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි. එහිදී ජාතික ධජය ඔසවා ජාතික ගීය ගායනා කිරීම, රණවිරුවන් ඇතුළුව දේශය වෙනුවෙන් දිවි කැප කළ සියලුදෙනා සැමරීම සඳහා විනාඩි 02ක නිශ්ශබ්දතාවයක් ආරක්ෂා කිරීම, රාජ්‍ය සේවක ප්‍රතිඥාව කියවීම, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා සහ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරුන් විසින් කාර්යමණ්ඩලය ඇමතීම සිදු වූ අතර මෙහිදී සියලුම අංශ ප්‍රධානීන් විසින් නව වසරේ ව්‍යපෘති සැලසුම් ඉදිරිපත් කරන ලදී.