කාර්යාල කටයුතු සඳහා වන විවෘත මෘදුකාංග පිලිබඳ වැඩමුළුව

සුවිශේෂීතා

මෙම පාඨමාලාවට සහභාගී වන්නන්ට එතුලින් ලබා ගන්න දැනුම භාවිත කරමින්  පරිගණක මෘදුකාංග බලපත්‍ර ලබාගැනීම වෙනුවෙන් වැයවන විශාල මුදල් ප්‍රමාණය ඉතිරි කර ගනිමින් කාර්යාල කටයුතු වල නිරත වීමට මෙන්ම අප රටෙන් විදෙස් රට වලට පරිගණක මෘදුකාංග බලපත්‍ර ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් වැයවන විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කර ගනිමින් කටයුතු කිරීමට ද මෙමගින් අවශ්‍ය දැනුම ලබාදේ.

පාඨමාලා කාලය

දින 3ක් (දිනකට පැය 6ක ප්‍රයෝගික පුහුණු කාලය , සතියේ හෝ සති අන්ත දින වල )

පාඨමාලා ගාස්තුව

එක් අයෙකුට රු 7000 (දිවා අහාරය සහ පාඨමාලා ද්‍රව්‍ය ඇතුලත්ව)

වැඩි විස්තර සඳහා

දුරකථන       :-   011- 2651567

ෆැක්ස්           :-   011-2650462

විද්‍යුත් තැපෑල – rohana@accmt.ac.lk