ටෙක්නෝ 2016 ජාතික ඉංජිනේරු සහ තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනය සඳහා ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ සහභාගීත්වය

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන ජාතික ඉංජිනේරු සහ තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනය මෙවර ඔක්තෝබර් 07-09 දක්වා කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වූ අතර එම ප්‍රදර්ශන සඳහා නවීන තාක්ෂණ පිලිබඳ ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය ද සහභාගී විය.