පරිගණක ජාලකරණය හා ලිනක්ස් සර්වර් පරිපාලන (CNLA)

ආරම්භය

2015 අගෝස්තු 22

ඉලක්කගත කණ්ඩායම්

පරිගණක ජාලකරණය සහ ලිනක්ස් සර්වර් පරිපාලන පිලිබඳ උනන්දුවක් දක්වන වෘත්තිකයන්.

පාඨමාලා කාලය

සෙනසුරාදා පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව . 5.00 දක්වා (දින 16 ක්)

පාඨමාලා ගාස්තු – රු.24.000

වැඩි විස්තර සඳහා

දුරකථන – 011-2 651567 / 011-2 650462

විද්‍යුත් තැපෑල – rohana@accmt.ac.lk