වැඩසටහන්ගත කළ හැකි න්‍යායාත්මක පාලක පාඨමාලා

අරමුණු

කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන්නන් සහ තරුණ පිරිස් වැඩසටහන්ගත කළ හැකි න්‍යායාත්මක පාලක භාවිතා කරමින් ක්‍රියා කිරීම සඳහා පුහුණු කිරීම.

ඉලක්කගත කණ්ඩායම්

විද්‍යුත් ඉලෙක්ට්‍රොනික සහ යාන්ත්‍රික ක්ෂේත්‍ර වල සේවයේ නියුතු පිරිස් සහ මේ පිලිබඳ උනන්දුවක් දක්වන තරුණ පිරිස්

සුදුසුකම්

අ.පො.ස සා.පෙළ  සමත් වී තිබීම සහ මීට අනුකුල කාර්මික පළපුරුද්ද

කාලය

පළමු පාඨමාලාව –  දින 05ක් , සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන්හි  (පෙ.ව 8.30 – ප.ව. 4.30 )

 

පාඨමාලා තොරතුරු

මෙම පාඨමාලාවේ විෂය ක්ෂේත්‍රයට අදාළ න්‍යායාත්මක හා ප්‍රයෝගික දැනුම ලබා දේ.

ස්ථානය

දේශණ –  ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ ප්‍රධාන දේශනාගාරය

ප්‍රයෝගික පුහුණුව – ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ පී.එල්.සී දේශනාගාරය

ආරම්භය

පළමු කණ්ඩායම – 2018 අගෝස්තු

අයකිරීම

රු . 14,500 (එක් අයෙකුට )

මාධ්‍ය

සිංහල / ඉංග්‍රීසි

අයදුම් කිරීම

අයදුම් කිරීමේ අවසන් දිනය – 2018 ජුලි මසට  පෙර යොමු කරන්න

අයදුම්පත් අන්තර්ජාලයෙන් ලබාගත හැකිය – අයදුම්පත

තොරතුරු ලබා ගැනීම සහ අයදුම්පත් යොමු කිරීම

චම්පිකා ජයශාන්ති මිය

පී.එල්.සී . සම්බන්ධීකාරක

කර්මාන්ත සේවා අංශය

නවීන තාක්ෂනය පිලිබඳ ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය

කටුබැද්ද

මොරටුව

ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන :- +94-11-2651678 (Direct Line),+94-11-2650569 (Extension 174),+94-11-2650838 (Extension 174)

ෆැක්ස්      :- +94-11-2650462

විද්‍යුත් තැපෑල :-  champika@accmt.ac.lk