තත්‍ය (සැබෑ) ආර්.එම්.එස්. වෝල්ටීයතා රෙකෝඩරය (USB සහ SD කාඩ් භාවිත කල හැකි )

10-270 V rms වෝල්ටීයතා පරාසය සඳහා තනි පේනු ජව සැපයුම (230-240) අධීක්ෂණය සහ වාර්තා කිරීමට නිර්මාණය කරන ලද සටහන් ප්‍රදර්ශනය සහ ප්‍රවේශ වීම් මෙහි කාර්යයන් වේ.

ප්‍රධාන ලක්ෂණ

 • සංයුක්ත සහ එහා මෙහා ගෙන යා හැකි වීම
 • ඇම්පියර 5 කෙවෙනි සඳහා සම්බන්ධ කිරීම සුදුසු වීම
 • සිව් සංඛ්‍යාංක වෝල්ටීයතා ප්‍රදර්ශනය
 • පටිගත කිරීම් 10,000 ට වැඩියෙන් සිදු කිරීමේ හැකියාව
 • තත්පරයට 9 k නියැදි සංඛ්‍යාත සාම්පල 210-250 VRMS සිට + හෝ – 0.1 කේ මිනුම් නිවැරදිතාව ඍජුව පරිගණකයට USB තුළින් සම්බන්ධ කල හැකිය. (පසුතල සහ දත්ත භාගත කිරීම් සඳහා)
 • භාවිත කරන්නාට වාසි සහගත ආකාරයේ වින්ඩෝස් මුලික මෘදුකාංග පසුතල සහ දත්ත පෙන්වීම වගු හෝ ප්‍රස්ථාරිකව සිදු වේ.
 • අවශ්‍ය විශේෂ යෙදවුම් අවශ්‍යතා සඳහා භාවිත මෘදුකාංග වැඩි දියුණු කිරීමේ හැකියාව
 • බැටරියේ තත්වය ප්‍රකාශ කිරීම වෝල්ටීයතා පටිගත කිරීම ආරම්භය සහ උපකරණයේ මෙහෙයුම් කටයුතු ජවමුලික බලය මගින් සිදු වේ.
 • සම්පුර්ණයෙන් අය කරන ලද විශේෂ බැටරිය පය 24 ක් පවතී.
 • දීර්ඝ කාලයක් බැටරිය ආරෝපණය කල යුතුය.

 

ආරක්ෂිත විශේෂාංග

 • අධි ධාරිතාවයේදී ක්‍රියා විරහිත වේ.
 • CAT IIශ්‍රේණිගත ආරක්ෂාව
 • IP 65 ප්‍රවේශ ආරක්ෂාව