ජංගම දුරකතනයෙන් ක්‍රියාත්මක වන අලෙවි යන්ත්‍රය

ලක්ෂණ

 • මෙම ක්‍රමවේදය හරහා මෙම අලෙවි යන්ත්‍රය මුලික වන්නේ ජංගම දුරකතනයේ ගිණුම් ධරතාවය මත වේ. මෙම යන්ත්‍රය මුදල් නෝට්ටු, කාසි සහ ස්මාර්ට් කාඩ් ගෙවීම් සඳහා අදාළ නොවේ.
 • මෙම යන්ත්‍රය බහුභාණ්ඩ ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිත කල හැකි අතර අහාර අයිතමයන් සඳහා පමණක් සීමා වී නැත.
 • එය භෞතික ගනුදෙනුවක් හරහා සිදු නොවන බැවින් පද්ධතිය වඩාත් ආරක්‍ෂිත වේ.
 • පද්ධතිය සතුව නඩත්තු කිරීමේ මාදිලි පවතී. තොග ය පරීක්ෂා කිරීම, මුරපදයන් වෙනස් කිරීම , මිල යාවත්කාලීන කිරීම ඊට අමතරව පරිපාලන යාන්ත්‍රික හැඳුනුම්පත අනුව සකසා වෙනස් කිරීම් කල හැකිය. ආකාර සහ මොඩමයේ තත්වය සහ ජාලයේ ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි බව පරීක්ෂා කල හැක.
 • විශේෂ අයිතමයන් තෝරා ගන්නේ නම් නඩත්තු මාදිලිය තුළ අවසන් සේවා දායකයාට වර්තමාන කොටස් තත්ත්වය පිලිබඳ SMS පණිවිඩ යැවිය හැකිය.
 • අඛණ්ඩව ගනුදෙනු ත්‍රිත්වයක් සඳහා ප්‍රතිචාර නොලැබෙන්නේ නම් එම වරද නිවැරදි කරන තුරු යන්ත්‍රය ක්‍රියා විරහිත තත්වයට පත්වේ.

අලෙවි යන්ත්‍රයේ සුවිශේෂතා

 • පාරිභෝගිකයාට පරිශීලක මිත්‍ර අතුරු මුහුණතක් නිර්මාණය කරමින් පණිවිඩ සැපයීම සඳහා වන LED සංදර්ශකය
 • පාරිභෝගිකයාට අයිතමයන් තෝරා ගැනීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම සඳහා වන යතුරු පුවරුව
 • දැනට පවතින අයිතමයන්ගේ විස්තර තබා ගැනීම සඳහා වන චංචල මතකය
 • දැනට පවතින අයිතමයන්හි ගනුදෙනු වාර්තා සහ දත්ත මාරු (වෙනස්) කිරීමට ඇති හැකියාව
 • අලෙවි යන්ත්‍රය පිරවූ පසු දැනට පවතින අයිතමයන් වල දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා ඇති ක්‍රමවේදය
 • එක ගනුදෙනුවක් සඳහා තෝරා ගත් අයිතමයේ සිට අයිතමයන් එකකට වඩා තෝරා ගැනීමට ඇති හැකියාව
 • කෙටි පණිවුඩ සේවා යැවීමට සහ ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව
 • කිසිඳු ජාලයක් අඛණ්ඩ ගනුදෙනු 3ක් සඳහා ක්‍රියාත්මක නොවන්නේ නම් යන්ත්‍රය සේවය නවතා දැමීම.
 • යන්ත්‍රය නඩත්තු කරන පුද්ගලයාට නඩත්තු මාදිලිය තුළදී ඕනෑම සිම් පත් වරදක් සහ ජාල සැපයුම පරීක්ෂා කල හැකි වීම .