සුර්ය බලගන්වන ලද දැන්වීම් ධාරකය

ලක්ෂණ

  • 12 VDC බලා සුරැකුම් ආලෝකකරණය
  • දීර්ඝ ආයු කාලයක් හිමි LED බල්බ භාවිතය
  • බැටරිය බලගැන්වීම සඳහා සුර්ය බල ශක්තිය සුර්ය පැනලයක් හරහා භාවිත කරයි.
  • ස්වයංක්‍රීය පණගැන්වීමේ සහ ක්‍රියාවිරහිත කිරීමේ හැකියාව
  • උපකරණයේ ප්‍රමාණය මත මිල තීරණය කිරීම.

solar-add-holder