බල බිඳ වැටීම් පටිගත කරන යන්ත්‍රය

මෙය බල සැපයුම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ සැපයුම් තහවුරු කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ යන්ත්‍ර සුත්‍ර සහ උපකරණ තුළ භාවිත වන විදුලිය විනිශ්චය කිරීම සඳහා කදිම මෙවලමක් වේ.මෙය “දත්ත ප්‍රවේශය” මත පදනම් වූ මෘදු ක්ෂ්ද්‍ර පාලකයකි.මෙම ක්ෂුද්‍ර පාලකය 32 KB චංචල නොවන සසම්භාවී ප්‍රවේශ මාපයකින් (NVRAM) සහ දින දර්ශකයක් සහිත සවිකළ හැකි තත්‍ය කාල (හෝරා ) යන්ත්‍රයකින් සමන්විතය. මෙම පාලකය සතුව NVRAM උපස්ථ කිරීමට සවිකළ හැකි බැටරියක් පවතී.

powerfalir02 powerfalir01