හඬ සමෝධානය කරන ලද අධ්‍යාපනික ක්‍රීඩාඋපකරණය

මෙම අධ්‍යාපනික විනෝද උපකරණයෙහි වර්ණවත් පෙනුම සමග ඉලක්කම්, අකුරු සහ පණිවිඩ පෙන්නුම් කරයි. දරුවන්ගේ ආකර්ෂණය සහ රසඥතාව ප්‍රීතිමත් අධ්‍යාපනික විශේෂීකරණයක් කරනු ලබයි.

රණයක් කරවයි. “ගණිත ගුරුවරයා” ක්‍රීඩා සහ අධ්‍යාපනික පද්ධතිය සැලසුම් කරන ලද්දේ විද්‍යුත් සහ ක්ෂුද්‍ර විද්‍යුත් අංශය හඬ අධාරයෙන් වර්ණවත් LED තිරය මගින් දරුවන්ගේ රසඥතාව මතු කිරීම ඉලක්ක කරයි. මීලග අනුවාදය හඬ  සහ ශබ්ද මුල් කරගත් වර්ණවත් පෙනුම සහ දර්ශන ප්‍රතිලාභ ලබාගත නොහැකි දෘශ්‍යාබාධිත දරුවන් සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. සංවර්ධනය කරන ලද ඒකකයන් සිංහල භාෂාවෙන් වේ. කෙසේ නමුත් මෙම ඒකකය ඉංග්‍රීසියෙන් සහ අනෙකුත් භාෂා වලින් සංවර්ධනය කල හැකිය.

ලක්ෂණ

  • දෘශ්‍යාබාධිත දරුවන්ට සරළ ගණිතය ඉගෙනීම සඳහා මෙම විද්‍යුත් අධ්‍යාපනික ක්‍රීඩා උපකරණය සුදුසුය.
  • වාචික අදහස් සහ නියමයන් මත පියවරෙන් පියවර අනුගමනය කළ හැක.
  • දරුවාගේ වයස් කාණ්ඩයට / හැකියා මට්ටමට ගැලපෙන තෝරාගත හැකි මට්ටම් 4ක් තිබීම
  • විවිධ හැකියා මට්ටම් අනුව තෝරා ගතහැකි මට්ටම් 4ක් තිබීම
  • ක්‍රියාකාරකමේ වාචික නිවේදනයන් මත මට්ටම් තෝරා ගැනීම සහ ක්‍රියාකාරකම් තෝරා ගැනීමට යතුරු 2ක් පවතී.
  • තෝරා ගන්න ලද ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අනුරුප සසම්භාවී ගැටළු වාචිකව ඉදිරිපත් කෙරේ.
  • පිළිතුරු ඇතුලත් කිරීම සඳහා යතුරු 12 ක පුවරුවක් ඇත.

voiceintergrated