පරිගණක මුලික දෝලනේක්ෂය

මෙය පරිගණක හරහා ක්‍රියාත්මක වන යෙදවුම් මෘදුකාංග රැසකින් සමන්විත ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණයකි.

මෙම පද්ධතිය විසින් පිරිනමන විශේෂාංග

 • නුතන ඩිජිටල් දෝලනේක්ෂ සංඛ්‍යාත පරාස 20 hz -20,000 hz වලට සමාන වේ.
 • මෙය පාසල් සහ තාක්ෂණික අධ්‍යාපන් ආයතන වල දැනුම සහ පළපුරුද්ද දොලනේක්ෂ ලක්ෂණ (පිරිවිතර) සහ තරංග හැඩය පිලිබඳ ආදර්ශයකි. හඳ සංඛ්‍යාත තරංග සහ මැනීමට මෙය පිරිනැමේ.

ප්‍රධාන ලක්ෂණ

 • කලාප පළල 20 hz– 20 khz , 10v කිරීමට ආදාන සංඛ්‍යා 20 MV ක විස්ථාරය
 • දිත්ව නාලිකා
 • තුන් ප්‍රේරක ආකාරය (ස්වයංක්‍රීය ප්‍රේරක ආකාරය සහ තනි ප්‍රේරක ආකාරය )
 • XY අකාරය
 • ස්වයංක්‍රීය මිනුම් සඳහා පහසුකම්
 • මුදුනේ සිට මුදුනට (p – p) අගය, RMS අගය සහ සංඛ්‍යාත සංඥාව
 • දිත්ව තිරස් සහ ලම්භක කර්සරය (cursor) මැනීම සඳහා පවතී.
 • සම්මත තරංග හැඩ 4 සමග (සයිනාකාර, චතුරශ්‍ර,ත්‍රිකෝණාකාර සහ ස්පන්දන අනුකරණය කිරීමට )සංඥා උත්පාදක යන්ත්‍රයකි.
 • මෙම ඒකකය ප්‍රධාන බල සැපයුමක් හෝ බැටරි මගින් ක්‍රියාත්මක වේ.

telemedicine