සැබෑ ආර්.එම්.එස්. වෝල්ටීයතා රෙකෝඩරය

 • සංයුක්ත සහ අතේ ගෙන යා හැකි
 • Amp සොකට් අවුට්ලට් බද්ධ කිරීමට සුදුසු බව
 • අඛණ්ඩ ඉලක්කම් 4 වෝල්ටීයතා සංදර්ශකය
 • පටිගත කිරීම් 10,000ක් දක්වාවාර්තා කිරීමට ඇති හැකියාව
 • තත්පරයට නියැදීම් වාර ගණන 9k සාම්පල
 • මිනුම් නිරවද්‍යතාව + හෝ – 0.1210 සිට 250 VRMS දක්වා මැනීමේ හැකියාව
 • දත්ත සැකසීම සහ භාගත කිරීම සඳහා USB අතුරු මුහුණතක් හරහා ඍජුව සම්බන්ධ වීම.
 • පරිශීලක හිතකාමී මෙනුව tabular හෝ චිත්‍රක (graphic) ආකාරයෙන් සැකසීම සහ දත්හ බැලීම සඳහා කවුළු මත පදනම් වූ මෘදුකාංග ධාවනය
 • විශේෂිත අයදුම්පත්‍ර අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා අභිරුචි මෘදුකාංග සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඇති හැකියාව
 • බැටරි තත්ත්ව දර්ශකය, වෝල්ටීයතාව පටිගත කිරීම ආරම්භ කිරීම සහ ජවමුලික බලයෙන් යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • සම්පුර්ණයෙන් ආරෝපිත සුවිශේෂී බැටරිය මත පදනම් වූ පැය 24 ක බැටරි උපස්ථක කාලය
 • දීර්ඝව ගබඩා කර තබන කාලය තුළදී බැටරිය ඉතා සුළු ප්‍රමාණයෙන් ආරෝපණය වීම.

ආරක්ෂිත අංග

 • අධි ධාරිතාවයේදී ක්‍රියා විරහිත වේ.
 • CAT IIශ්‍රේණිගත ආරක්ෂාව
 • ඩිජිටල් පරිපථ පද්ධතියෙන් ජව මුලික බලය වෙන් කිරීම
 • IP 65 ප්‍රවේශ ආරක්ෂාව

trueRMS