ස්වයංක්‍රීය විද්‍යුත් රෝහල් ඇඳ

මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වල පවතින රෝහල් වෙත දැරිය හැකි මිලකට ස්වයංක්‍රීය විද්‍යුත් ඇඳන් සැපයේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවීම හරහා රෝහල් කාර්යමණ්ඩලයට රෝගීන් රැකබලා ගැනීමේදී ඇතිවන ස්ථානාගත පීඩාවන් ඉවත් කිරීමට හැකියාව් ලැබේ.

එහි ඇති ලක්ෂණ සහ විශේෂාංග

  • දුරස්ථ පාලක මගින් ක්‍රියාත්මක පසු නැඹුරුව 0-30, දණහිස් සමන ඇලවුම 0-35, උපරිම අවම 51 cm – 70 cm
  • විදුලි උපාංගය24 VDC
  • එක් පැත්තකට දෙක බැගින් එසවිය හැකි ආරක්ෂක වැටවල් පවතී. (ස්ථාවරව ඉහළ පහළ ගැන්විය හැකි)
  • ඉවත් කල හැකි සහ අන්තර් මාරු කල හැකි ඉහළ සමමිතියකින් යුක්ත ප්ලාස්ටික් මුදුන් පුවරුව සහ පාද පුවරුව
  • විදුලි බිඳ වැටීම් වලදී සියලු කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සඳහා හදිසි බැටරි ආධාරක
  • හෙද කාර්ය මණ්ඩලය සහ රෝගීන් වෙත ඇඳන් ස්ථානගත කිරීමට හැකි පහසු සහ නම්‍යශීලී ප්‍රවේශයන් ඇති කිරීමට හැකි පාලන ක්‍රම රාශියකින් සමන්විත වීම.

විද්‍යුත්  ආරක්ෂාව

  • ආබාධ බල සැපයුම් විද්‍යුත් පරිපථ සහිත IEC 60601 අනුකුල ට්‍රාන්ස්ෆෝරමය
  • ISO 9001 සහතික ලද ROHS අනුකුල වූ FDA අනුමත කේබල්
ඇඳ නිදර්ශකය

elebed01

ඉහළ පහළ ගැන්වීම

elebed02

නැඹුරුව

elebed03