ඩෙංගු මර්ධන ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව ශ්‍රමදාන වැඩසටහනක් ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ දී පසුගියදා පැවැත්විණි