ධර්ම දේශනය

අතිපුඡ්‍ය ත්‍රිකුණාමලයේ ආනන්ද මහානායක හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනයක් ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේදී

සම්බුදු තෙමඟුල නිමිත්තෙන් සහ විපතට පත් ශ්‍රි ලංකාවාසී ඡනතාවට සෙත්පතා පවත්වන  ධර්ම දේශනාමය පිංකමක් මැයි මස 25වන දින ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේදී පැවැත්විණි.
ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ සුභසාධක සංගමය සංවිධානය කරනු ලැබු මෙම වෙසක් ධර්ම දේශනය ශ්‍රි ලංකා අමරපුර ධර්මරක්ෂිත නිකායේ මහානායක ,ගුවන්විදුලි හා රූපවාහිනි සදහම් දේශක, මහරගම සිරිවඡිරඥාන ධර්මායතනය සහ බම්බලපිටිය වඡිරාරාමාධිපති අති පුඡ්‍ය ත්‍රිකුණාමලයේ ආනන්ද මහානායක මා හිමිපානන් විසින් පැවැත්වනු ලදී. මෙම වෙසක් ධර්ම දේශනාව සඳහා ආයතනයේ සේවක මහත්ම මහත්මින් සහභාගි වු අවස්ථාව මෙහි දැක්වේ .