ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ සුබසාධක සමිතිය සංවිධානය කළ ලේ දන්දීමේ පින්කමක්