තාරකා විද්‍යා වැඩමුළුව – 2017

පාසැල් සිසුන් අතර තාරකා විද්‍යාව ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා තාරකා විද්‍යා පිලිබඳ මුලික සිද්ධාන්ත හා නිරීක්ෂණ ආවරණය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම දුරේක්ෂය ද භාවිත කරමින් ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් ද ඇතුළත් එක්දින වැඩමුළුවක් පසුගියදා ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේදී පැවැත්විණි.

මෙම තාරකා විද්‍යා වැඩමුළුව සඳහා ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ තාරකා විද්‍යා උපදේශක මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා සහ ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ සරාජ් ගුණසේකර,ඉන්දික මැදගංගොඩ,චන්දන පීරිස් සහ ජනක අඩස්සුරිය යන  පර්යේෂණ විද්‍යාඥයින් තම සම්පත් දායකත්වය ලබාදෙන ලදී.