ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ වාර්ෂික සේවක කාර්යසාධන පුහුණු වැඩමුළුව හා සුහද හමුව- 2017 කන්කසන්තුරේ තල්සෙවන නිවාඩු නිකේතනයේදී

ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ වාර්ෂික සේවක කාර්යසාධන පුහුණු වැඩමුළුව හා සුහද හමුව පසුගියදා කන්කසන්තුරේ තල්සෙවන නිවාඩු නිකේතනයේදී පැවැත්විණි.එහි  දේශන  ප්‍රයෝගික ක්‍රියාකාරකම් සහිත  වූ වැඩමුළුවේ සහ සුහද හමුවේ දසුන් කිහිපයක් පහත දැක්වේ.