ආතර් සී ක්ලාක් ශ්‍රීමතාණන්ගේ 09 වන ගුණ සමරුවට ලේ දන් දීමේ පිංකමක්

ආතර් සී ක්ලාක් ශ්‍රීමතාණන්ගේ 09 වන ගුණ සමරුව නිමිත්තෙන් ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ සුභසාධක සමිතිය මඟින් සංවිධානය කරන ලේ දන් දීමේ පිංකමක් පසුගියදා ආතර් සී ක්ලාක් ආයතන පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විනි.