වෙසක් සතියට සමගාමීව ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ සුභ සාධක සමිතියෙන් සංවිදානය කළ අයිස්ක්‍රීම් දන්සැල