වෙසක් සතියට සමගාමීව ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ සුභ සාධක සමිතියෙන් සංවිධානය කළ අයිස්ක්‍රීම් දන්සැල